Plungės rajono savivaldybės savivaldybės kultūros centras, juridinio asmens kodas 191123266, Senamiesčio a. 3, Plungės m., tel. (8 448) 51981, elp. info@plungeskc.lt, asmens duomenis tvarko vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Plungės kultūros centro duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis dėl savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo –  Simona Gudavičiūtė (Senamiesčio a. 3, Plungė), tel. 8 655 40942, el. p. gudaviciute.simona@gmail.com

 

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Plungės kultūros centro bendrosios duomenų apsaugos taisyklės

Internetinės svetainės privatumo politika

Plungės kultūros centro internetinio tinklalapio privatumo politika