Plungės kultūros centras

Plungės kultūros centro įkūrimo metais laikomi 1939-ieji. Tuomet Prelato Povilo Pukio rūpesčiu Plungėje buvo pastatyta dviaukštė parapijos salė pritaikyta kultūros reikmėms. Šiuo metu šis pastatas grąžintas bažnyčiai.

Naujieji kultūros namai, kurie 2003 metais pavadinti kultūros centru, buvo pastatyti 1990-aisiais ir užima 4216 kvadratinių metrų plotą. Tai išties modernus, šiuolaikinis pastatas, pritaikytas kultūros reikmėms.

Struktūra ir kontaktai

Senamiesčio aikštė 3, LT – 90162 Plungė, el. paštas: info@plungeskc.lt

Administracinė informacija

Nuostatos, veiklos sritys ir kiti svarbūs veiklos dokumentai

Paslaugos

Malonus aptarnavimas, renginių įgarsinimas, apšvietimas, persirengimo kambariai, 600 vietų rūbinė.

Daugiau nei darbas,

tai jų namai, rūpesčiai,

džiaugsmai – tai jų gyvenimas.

Romas Matulis – Plungės kultūros centro direktorius. Socialinių mokslų ir kultūros institucijų vadybos magistras. Kultūros centrui vadovauja nuo 1996 metų.
Tel.: (8 ~ 448) 51981; 8 ~ 687 30484
El. p. romas.matulis@gmail.com

Rekvizitai

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191123266

Adresas: LT-90162,Senamiesčio a.3, Plungė
El. p. info@plungeskc.lt
Facebook: https://www.facebook.com/plungeskc

Istorija

Plungės kultūros centras yra populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta. Per vieną sezoną kultūros centro organizuojamuose renginiuose apsilanko per 100 000 lankytojų. Kultūros centras vykdydamas savo veiklą tenkina visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, rūpinasi tautinių tradicijų išsaugojimu bei profesionalaus meno sklaida.

Kultūros centre įdomiai ir turiningai savo laisvalaikį, lankydami meno kolektyvus kiekvieną kūrybinį sezoną praleido ir praleidžia apie 1200 plungiškių. Šiuo metu Plungės kultūros centre veikia 22 mėgėjų meno kolektyvai. Visi meno kolektyvai yra aktyvūs įvairių renginių, švenčių, festivalių dalyviai, prizininkai ir laureatai. Be to, kad nuolat dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose jie ir patys nuolat inicijuoja ir organizuoja daug renginių, projektų ir konkursų, kuriuose mielai lankosi didelė dalis plungiškių. Kultūros centras didžiuojasi ir nuoširdžiai džiaugiasi visų meno kolektyvų pasiektais rezultatais, laimėjimais ir įvertinimais, kurie svariai prisideda prie mūsų rajono žinomumo ir patrauklumo didinimo. Prasidedant naujam kūrybiniam sezonui į Plungės kultūros centre veikiančius meno kolektyvus yra kviečiami įsijungti ir nauji nariai.

Plungės kultūros centras yra apdovanotas nominacija „Geriausias kultūros centras“. Keturi kultūros centro kolektyvai apdovanoti aukščiausiu mėgėjų meno įvertinimu – Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigta nominacija „Aukso paukštė“

Nuo 1996 m. Plungės kultūros centrui vadovauja Romas Matulis – Socialinių mokslų ir kultūros institucijų vadybos magistras, Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas, vieno žinomiausio šalyje vaikų ir jaunimo teatro ,,Saula“ režisierius, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros centrų tarybos narys, mokslinių straipsnių autorius.

Darbuotojai
 • Arūnas Mozeris – direktoriaus pavaduotojas, renginių režisierius          Tel.: 865540942 El.p. arunasmoz@yahoo.com
 • Simona Gudavičiūtė (Vaiko priežiūros atostogose) direktoriaus pavaduotoja – etnografė. Kultūros centre dirba nuo 2010 m. 
 • Aurelija Šarkauskaitė – kultūrinės veiklos vadybininkė. Kultūros centre dirba nuo 2013m.
  Tel.: +370 65540946
  El. p. plungeskc@gmail.com
 • Viktorija Venckutė – dailininkė scenografė. Kultūros centre dirba nuo 2021 m.
 • Aurida Šleinienė – dailininkas/scenografas. Kultūros centre dirba nuo 2022 m.
 • Lina Mikalauskienė – sekretorė. Kultūros centre dirba nuo 1989 m.
 • Jolanta Miltenė – tautodailės kuratorė. Plungės kultūros centre dirba nuo 2017 m.
  Tel.: (8 ~ 448) 51361
 • Simonas Vaičiulis – šviesų režisierius Tel. +37060121698
 • Kostas Balsys – garso režisierius Tel. +37062669487
 • Karolis Kazlauskas – scenos režisierius Tel. +37060211914
 • Lina Stonytė Mikalauskienė – bilietų kasos kasininkė. Kultūros centre dirba nuo 2013 m.
Ūkinio padalinio darbuotojai
 • Ūkio dalies vedėja: Laima Lauciuvienė – dirba nuo 2010 m.
  Tel. 865540945
  El.p. laima.lauciuviene@gmail.com
 • Dalia Ramonaitė – dirba nuo 1993 m
 • Saulius Bertulis – dirba nuo 2017 m.
 • Rita Jogminienė – dirba nuo 2015 m.
 • Kostas Petrikas – dirba nuo 2014 m.
 • Laimutė Juškevičė – dirba nuo 2015 m.

Valdymo struktūros schema

Dokumentai

Administracinė informacija

Pateikiamos ataskaitos, pranešimai apie kultūros centro veiklą kartu sprendimai, planai bei finansiniai duomenys.

Didžiają dalį dokumentų yra pateikti su parsisiuntimo galimybę. Jeigu turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų darbuotojais.

Veiklos sritys
 • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
 • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;
 • Organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • Tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
 • Kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas;
 • Organizuoti mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.
Dokumentai

Darbo užmokestis

 • Informacija ruošiama
Dokumentai

Asmens duomenų apsauga

Plungės rajono savivaldybės savivaldybės kultūros centras, juridinio asmens kodas 191123266, Senamiesčio a. 3, Plungės m., tel. (8 448) 51981, elp. info@plungeskc.lt, asmens duomenis tvarko vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Plungės kultūros centro duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis dėl savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo –  Simona Gudavičiūtė (Senamiesčio a. 3, Plungė), tel. 8 655 40942, el. p. gudaviciute.simona@gmail.com

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Internetinės svetainės privatumo politika

Teisinė informacija

DĖL DARBO TARYBOS

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais, nes per Kultūros centro rinkimų komisijos nustatytą ir paskelbtą laiką per kurį  buvo galima siūlyti kandidatus į Kultūros centro darbo tarybą (nuo 2018-01-02 iki 2018-01-16) bei per nustatytą ir paskelbtą papildomą laiką kandidatų siūlymui (nuo 2018-01-17 iki 2018-01-18)  į Kultūros centro darbo tarybos narius nebuvo pasiūlytas nė vienas kandidatas.

Vadovaujantis LR darbo kodekso 171 straipsnio 5 dalimi nauji darbo tarybos rinkimai rengiami pagal LR darbo kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.

Plungės kultūros centro darbo tarybos rinkimu komisijos protokolas dėl darbo tarybos rinkimų

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro darbo tarybos rinkimai vyks 2018 m. vasario 2 d.  10.00–15.00 val.

Kandidatus į Darbo tarybą galima teikti nuo 2018 m. sausio 2 d. iki sausio 16 d. 17.00 val. Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkei Linai Mikalauskienei.

Nustatytas papildomas laikas kandidatų į Plungės kultūros centro darbo tarybą siūlymui

Atsižvelgiant į tai, kad per Kultūros centro darbo tarybos rinkimų komisijos nustatytą laiką (nuo 2018 m. sausio 2 d. iki sausio 16 d. 17.00 val.) nepasiūlytas nė vienas kandidatas į Kultūros centro darbo tarybą, Komisija nustato papildomą laiką kandidatų į Kultūros centro darbo tarybą siūlymui. Papildomas laikas kandidatų siūlymui nustatytas nuo 2018 m. sausio 17 d. iki sausio 18 d. 16.00 val.

Kandidatus prašome siūlyti raštu kreipiantis į rinkimų komisijos pirmininkę Liną Mikalauskienę (jos nesant – į komisijos nares Aureliją Šarkauskaitę arba Laimą Lauciuvienę). Būtina pateikti rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro darbo tarybos rinkimų komisija.

Išsamesne informacija:

Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo, darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.

Darbo tarybos rinkimų komisjos posėdžio protokolas.

LR darbo kodeksas (169 – 176 straipsniai).

Kreipiantis į Darbo tarybos rinkimų komisiją.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS CENTRŲ ĮSTATYMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS

Kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Plungės kultūros centro nuostatais.

Paslaugos

Jūsų laukia malonus aptarnavimas, renginių įgarsinimas, apšvietimas, persirengimo kambariai, 600 vietų rūbinė. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. plungeskc@gmail.com

Siūlome

Proginės programos,
Rimtosios muzikos programos,
Pramoginės programos,
Tarpininkavimo paslaugos tarp įvairių koncertinių organizacijų,
Renginių vedimas ir režisūra.

Patalpų nuoma

Žiūrovų salė – (505 vietų),
Mažoji salė – (100 vietų),
Parodų salė – (240 kv. m.)
Šokių salė – (220 kv. m)

Parašykite mums žinutę

Vis dar turite klausimų mums?

Saugos klausimas (būtina)